Dla firm transportowych

Dla kogo?

Dla właścicieli firm transportowych, osób zarobkowo wykonujących drogowy przewóz towarów

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów na obszarze Polski, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i pojazdów podnajętych.  PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w prawie przewozowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie. Ubezpieczenie gwarantuje:

 • pełną ochronę przed ryzykami OC, na jakie narażony jest każdy przewoźnik drogowy,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody,
 • atrakcyjną cenę ubezpieczenia,
 • możliwość ratalnej płatności składki bez dodatkowych opłat

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z zarobkowego przewozu towarów w ruchu międzynarodowym oraz w ruchu międzynarodowym połączonym z krajowym, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów, zarówno przy użyciu własnych jak i podnajętych środków transportu.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej w Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Polisa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym.

 • zakres podstawowy obejmuje szkody wskutek następujących zdarzeń losowych:
 • deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi.
 • zakres rozszerzony obejmuje dodatkowo szkody wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.
 • zakres pełny obejmuje szkody wskutek wszelkich zdarzeń losowych, nie wyłączonych w OWU

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

Transporty międzynarodowe są ubezpieczane w PZU SA w oparciu o standardowe Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses), powszechnie stosowane zarówno przez ubezpieczycieli jak i przez handlowców, eksporterów i importerów na całym świecie.
W ramach tych klauzul ubezpieczyciel może udzielać ochrony ubezpieczeniowej w kilku wariantach pokrycia:

 • zakres podstawowy obejmuje szkody powstałe wskutek konkretnie wymienionych zdarzeń losowych, takich jak na przykład: pożar, eksplozja, wypadek środka transportowego (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „C”),
 • zakres rozszerzony obejmuje oprócz wymienionych ryzyk również szkody powstałe w rezultacie zmycia z pokładu, przedostania się wody morskiej, jeziornej lub rzecznej do ładowni, kontenera, lub miejsca składowania (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „B” – ten zestaw klauzul ma zastosowanie wyłącznie do przewozów morskich),
 • zakres pełny obejmuje szkody w wyniku wszelkich zdarzeń losowych, za wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych (Instytutowe Klauzule Ładunkowe „A” lub Instytutowe Klauzule Ładunkowe Lotnicze – w transporcie lotniczym).

Poza powyższymi standardowymi klauzulami PZU SA oferuje również ubezpieczenie w oparciu o specjalistyczne klauzule ładunkowe, opracowane dla konkretnych rodzajów ładunku bądź środków transportu (np. Instytutowe Klauzule Olejowe, Instytutowe Klauzule Węglowe, czy też Instytutowe Klauzule dla Mięsa Mrożonego). Ładunki przewożone drogą powietrzną i morską mogą być ubezpieczone dodatkowo od ryzyk wojennych i strajkowych.

Konsultacje
masz pytanie zadzwoń

501 038 598